Miljøundersøkelser i vann

Stacks Image 4
Konsulentfirmaet Fjeld og Vann AS ble etablert av meg, Eirik Fjeld, i 2018.

Jeg er utdannet cand. real i zoologi/ferskvannsbiologi ved universitetet i Oslo i 1986, og har opparbeidet meg en lang erfaring med forsknings- og utredningsarbeide innenfor ferskvannsbiologi og miljøovervåkning.

I nær 25 år arbeidet jeg som forsker ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Her jobbet jeg særlig med å studere og kartlegge forekomsten og skjebnen til persistente organiske miljøgifter (POP) og tungmetaller i ferskvannsmiljøet, med særlig fokus på deres evne til å hope seg opp i næringskjedene (biomagnifisering). Kartlegging av miljøgifter i ferskvannssedimenter har også vært en av mine hovedinteresser.

Ved NIVA har jeg vært prosjektleder eller nøkkelmedarbeider på flere nasjonale miljøundersøkelser, inkludert kvikksølv og POP i ferskvannsfisk. Videre har jeg hatt ansvaret for et nasjonalt overvåkningsprogram for miljøgifter i store innsjøer, med hovedfokus på Mjøsa. Nye miljøgifter som bromerte flammehemmere, perfluorerte alkylforbindelser og siloksaner har jeg vært med på å avdekke forekomsten av. Statistiske analyser og grafisk framstilling av miljødata er sentrale teknikker i mitt arbeide. Statistikk- og matematikkprogrammer som JMP, R og MATLAB er mine viktigste analyseverktøy for miljødata. Ved NIVA var jeg prosjektleder for den nasjonale Miljøprøvebanken (http://www.miljoprovebanken.no), og var også sentral i planleggingen og prosjekteringen av denne.

Jeg var ansattrepresentant i NIVAs styre i perioden 2016 - 2018 og ledet lokallaget til Forskerforbundet ved NIVA i 2008 - 2018.